امروز جمعه 17 اردیبهشت 1400
3vom.cloob24.com
  0
  1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
  محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4
  2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض
  محیط مستطیل = (طول + عرض) × 2
  3) مساحت مثلث = (قاعده × ارتــــــفاع) ÷ 2
  محیط مثلث = مجموع سه ضلع
  4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = (قاعده × ارتفاع) ÷ 2
  محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3
  5) مساحت مثلث متساوی الساقین = (قاعده × ارتفاع) ÷ 2
  محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع
  6) مساحت مثلث قائم الزاویه = (قاعده × ارتفاع) ÷ 2
  محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع
  7) مساحت ذوزنقه = (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) × ارتفاع ÷ 2
  محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع
  8) مساحت لوزی = (قطر بزرگ × قطر کوچک) ÷ 2
  محیط لوزی = یک ضلع × 4
  9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
  محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2
  10) مساحت دایره = عدد پی (3/14) × شعاع × شعاع
  محیط دایره = عدد پی (3/14) × قطر
  11) مساحت کره = 4 × 3/14 × شعاع به توان دو
  حجم کره = چهار سوم × 3/14 × شعاع به توان سه
  12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک) × 3/14
  13) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش
  14) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع
  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع (طول یال×مساحت یک وجه)
  15) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم
  16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
  سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی (مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده)
  17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
  مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی
  18) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع